Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky cestovní kanceláře PhDr. Stanislav Voleman, Náchodská 2686, 390 03 Tábor 3, IČ 13521144 jsou platné pro zájezdy a služby cestovního ruchu poskytované na základě koncesní listiny a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet cestovní kanceláře. Podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří.

1. Předmět smluvního vztahu
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů a obstarávání jednotlivých služeb cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákazníka.

2. Účastníci smluvního vztahu
Účastníci smluvního vztahu jsou cestovní kancelář a zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba.

3. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem vzniká na základě vyplněné přihlášky na zájezd (smlouvy o zájezdu, dříve cestovní smlouva) a jejím potvrzením ze strany cestovní kanceláře.

4. Povinnosti cestovní kanceláře
Cestovní kancelář je povinna sdělit zákazníkovi údaje o pasových a vízových požadavcích; zdravotních dokladech požadovaných pro cestu a pobyt či další podmínky pro účast. Podmiňuje-li se uskutečnění zájezdu minimálním počtem účastníků, cestovní kancelář je povinna stanovit lhůtu, do které nejpozději oznámí zrušení zájezdu. Cestovní kancelář je povinna doručit zákazníkovi nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu podrobné pokyny k zájezdu. Cestovní kancelář poskytne pomoc zákazníkovi, ocitne-li se po zahájení zájezdu v nesnázích.

5. Povinnosti zákazníka
Zákazník je povinen poskytnout osobní údaje a součinnost pro zajištění zájezdu či jednotlivých služeb cestovního ruchu, zaplatit cenu zájezdu či jednotlivých služeb cestovního ruchu, zajistit si příslušné cestovní či zdravotní doklady požadované pro cestu a pobyt a mít je u sebe. Dále je zákazník povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat či odpuzovat ostatní účastníky zájezdu; veškeré závady a odchylky objednaných služeb bezodkladně oznámit cestovní kanceláři a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění.

6. Cena zájezdu
Cena zájezdu zahrnuje služby jmenovitě zahrnuté do ceny zájezdu. Poplatky nezahrnuté do souhrnné ceny jsou uvedeny zvlášť. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu či jednotlivých služeb cestovního ruchu před jejich poskytnutím. Výše zálohy a doplatku je uvedena na přihlášce na zájezd (smlouvě o zájezdu) a může se zájezd od zájezdu lišit. Cena zájezdu se může změnit z důvodů změny ceny dopravy nebo směnných kursů. Cestovní kancelář musí informovat zákazníka o změně ceny nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

7. Změna, postoupení smlouvy a odstoupení od smlouvy
Cestovní kancelář může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy např. z důvodu vnějších okolností. Pokud zákazník nesouhlasí se změnou, může od smlouvy v určené lhůtě odstoupit. Zákazník má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit náklady vzniklé v souvislosti se změnou (např. nová letenka). Cestovní kancelář může od smlouvy odstoupit v případě zrušení zájezdu anebo poruší-li zákazník své povinnosti. Zákazník může odstoupit od smlouvy, avšak je povinen uhradit cestovní kanceláři skutečně vzniklé náklady na zájezd či obstarání služeb cestovního ruchu a odstupné stanovené konkrétně u každého zájezdu či služeb cestovního ruchu.

8. Reklamace
Cestovní kancelář odpovídá za vady poskytnutých služeb. Zjistí-li zákazník, že služba má vadu, má právo uplatnit reklamaci. Uplatnění reklamace může zákazník provést písemně nebo ústně, nejpozději však do 30 dnů po skončení zájezdu či služeb cestovního ruchu.

9. Zpracování osobních údajů
Cestovní kancelář zpracovává nezbytné osobní údaje zákazníků k zajištění objednaných služeb. Souhlas se zpracováním osobních údajů dává zákazník podpisem smlouvy o zájezdu rovněž jménem všech spolucestujících uvedených ve smlouvě.

Všeobecné smluvní podmínky ke satažení zde

Hledáte jinou atraktivní lokalitu? Potřebujete služby na míru? Kontaktujte nás!

Starosti nechte na nás

Děláme všechno proto, aby Vaše cesta byla bez chyby.
Spolehněte se.

Pečlivě volíme destinace

Posíláme Vás na místa, která jsme sami navštívili. Rádi se podělíme o skvělé zážitky.

Máme zkušenosti

Pracujeme v oboru už 20 let. Za tu dobu jsme se poučili. Nabízíme jen to, co můžeme zaručit.

JSME FLEXIBILNÍ

Služby Vám zajistíme podle Vašich individuálních požadavků.

Cestovní kancelář Voleman

PhDr. Stanislav Voleman
Mezitraťová 346/32
190 00 Praha 9

Tel.: +420 261 227 903
Fax: +420 261 211 808
E-mail: info@voleman-zajezdy.cz

Jsme pojištěni proti úpadku CK u UNION Pojišťovny
Garanční list naleznete ZDE.
Přihlášení k odběru novinek o zájezdech CK Voleman

Naše destinace

U nás je zájezd kompletní

Další poplatky za výlety, či jiné služby u nás nečekejte.
Pokud není uvedeno jinak, je vše v ceně zájezdu.